Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het voorbereiden van leerlingen op hun huidige en toekomstige rol in de samenleving is een taak die mede ligt bij de school.

De Leerlingenraad is een gekozen vertegenwoordiging van de leerlingen van de Piramide. De Leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen van de Piramide bij het management van de organisatie. In de Leerlingenraad hebben de leerlingen overleg met de begeleider van de Leerlingenraad. De Leerlingenraad is een gekozen vertegenwoordiging van vijf leerlingen van de Piramide uit de groepen 7 en 8.

Het doel
Het doel van de Leerlingenraad is de leerlingen, waar mogelijk, invloed te geven op de dagelijkse gang van zaken binnen de Piramide. Democratisch burgerschap wordt op deze manier geleerd in de praktijk: “leren door doen” en zal daardoor bij kunnen dragen later actief deel te nemen aan de samenleving.

Door het instellen van een Leerlingenraad kunnen leerlingen ervaren dat zij invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving (de school) door mee te denken, mee te doen en mee te praten over onderwerpen die hen direct aangaan, zoals bijvoorbeeld het organiseren van bepaalde activiteiten, voorkomen van pestgedrag en pleinregels.

Door de Leerlingenraad wordt de betrokkenheid van de leerlingen op de dagelijkse gang van zaken binnen de school gestimuleerd.

Door het deelnemen aan de Leerlingenraad worden de volgende pedagogische doelen nagestreefd:

  • Tijdens de lessen burgerschapsvorming worden de leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bijgebracht die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving. De leerlingen maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, maatschappelijke diversiteit en het omgaan met afwijkende meningen
  • Vergroten van het zelfvertrouwen van de leerlingen.
  • Vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel voor de school en elkaar.
  • Vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen bij de Piramide.
  • Vergroten van de communicatieve vaardigheden.
  • Bevorderen van zelfstandig denken.
  • Leren onderhandelen en samenwerken met elkaar en volwassenen.

 

Vergadering van de Leerlingenraad

Vanuit de leerlingen en de leerkrachten kunnen, vóór de Leerlingenraad vergadering, onderwerpen, meningen en adviezen op de agenda van de Leerlingenraad worden ingebracht. Tevens is er een ideeënbus.