Binnen de Piramide hebben wij uitgebreid teamscholing gevolgd bij ‘Blink uit’ op het gebied van (hoog)begaafdheid.

Signalering en diagnostiek

Wij werken met het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Dit is een signalerings- en handelingsprotocol.

Wanneer kinderen bij ons op school komen in de kleuterbouw vindt er een uitgebreide intake plaats waarbij nadrukkelijk wordt gevraagd naar het ontwikkelingsniveau van de leerling. Hiervoor wordt een vragenlijst gebruikt. Kleuters worden na 6 weken gescreend door middel van het digitaal handelingsprotocol.

Wanneer er aanleiding voor is worden de leerlingen nog een keer gescreend in groep 3, 5 en 7.

Er kan aanleiding zijn om van dit schema af te wijken, dit gebeurt wanneer:

– ouders bij de leerkracht aangeven dat zij de indruk hebben dat hun kind onderpresteert;

– een leerling bij twee toetsmomenten drie keer een hoge A haalt, hier moeten in ieder geval de vakken begrijpend lezen en rekenen bij zitten;

– de leerkracht de indruk heeft dat de leerling minder presteert dan zij verwacht.

Bij leerlingen van wie al bekend is dat zij een totaal IQ hebben hoger dan 130 slaan we de fase van signalering over en gaan we direct over naar de diagnostiek.

Diagnostiek

Na het signaleren vindt de diagnostiek plaats. Dit betekent dat de leerkracht de leerling gaat doortoetsen om te kijken wat het niveau van de leerling precies is. Pas daarna wordt bepaald wat voor de leerling wenselijk is.

 Aanbod

Na het diagnosticeren wordt er bekeken wat er moet gaan gebeuren. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen dit verschillende zaken zijn.

Compacten en verrijken

Leerlingen die in een plusprogramma zitten maken niet alle lesstof. Dit is ook niet nodig, omdat zij vaak sneller leren dan andere kinderen en dus niet zoveel oefenstof nodig hebben. Om er toch voor te zorgen dat zij voldoende begeleiding krijgen, maken wij bij taal en rekenen gebruik van het programma ‘Compacten en verrijken’ van Stichting Leerplanontwikkeling. Wij compacten door gebruik te maken van het routeboekje. Wanneer leerlingen met het routeboekje werken betekent dit dat zij tijd over houden voor verrijkingsstof uit de methode of voor andere vakken.

Verrijking vanuit de methode

Met verrijking bedoelen wij dat leerlingen bijvoorbeeld met rekenen extra uitdagende rekenopdrachten krijgen. Dit zijn opdrachten die bij de methode horen.

Verder zijn wij op de Piramide intensief met Engels bezig. In de bovenbouw zijn er leerlingen die bijvoorbeeld een spreekbeurt in het Engels houden of een boekbespreking. Verder wordt er gekeken naar welke leerlingen van plan zijn om tweetalig onderwijs te gaan volgen in het voortgezet onderwijs. Zij krijgen een speciaal programma ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

 Verrijking door andere vakken

Naast verrijkingsopdrachten vanuit de methode bestaat bij ons ook de mogelijkheid om andere vakken te volgen. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld Spaans leren of gaan zij zich door middel van diverse opdrachten verdiepen in jeugdliteratuur of wereldoriëntatie.

 Coachingsgesprekken

Met alle leerlingen die een plusprogramma volgen worden coachingsgesprekken gevoerd. Die gesprekken hebben als doel om te kijken of leerlingen zich nog comfortabel voelen in de klas en of er misschien aanpassingen moeten worden gedaan met tot het aanbod.

Vervroegde doorstroom

Bij ons op school bestaat de mogelijkheid om vervroegd door te stromen. De manier waarop dat gebeurt kan per leerling verschillen:

– een leerling kan een groep overslaan

– een leerling kan de leerstof van twee groepen in een jaar doorlopen

– een leerling kan halverwege het jaar naar de volgende groep overstappen.

 

Of een leerling vervroegd doorstroomt hangt niet alleen van de leerresultaten af. Wij kijken ook naar zaken als sociaal functioneren, zelfbeeld, faalangst enz. Alle onderdelen worden nauwkeurig bekeken, zodat er een weloverwogen beslissing kan worden genomen.