De ouderraad 

De Piramide heeft een ouderraad. Zij noemen zich “de Piradoeners”. De ouderraad is een door ouders gekozen vertegenwoordiging en heeft de volgende taken: het bevorderen van ouderhulp bij activiteiten, het wekken van interesse bij andere ouders voor de school en de bloei van de school bevorderen. De ouderraad ondersteunt deze activiteiten met instemming van en onder verantwoordelijkheid van het team. De ouderraad heeft een reglement opgesteld dat ter inzage op school aanwezig is. Aan het begin van het schooljaar stelt de ouderraad tijdens een openbare vergadering de vrijwillige ouderbijdrage vast. Daarnaast legt de ouderraad jaarlijks verantwoording af over de financiën van het voorgaande schooljaar. Deze verantwoording ligt ter inzage op school. Net als bij de MR is er bij voldoende aanbod van kandidaten een verkiezing voor nieuwe ouderraadsleden.  Voor alle activiteiten op school is het team/directie verantwoordelijk, ook voor activiteiten waarbij ouders betrokken zijn. Het schoolteam beslist bij bepaalde activiteiten, in overleg met de participerende ouders, over de inhoud, opzet en uitvoering van die activiteiten. Het team beslist onder welke voorwaarden en omstandigheden een activiteit wel of niet doorgaat. Als blijkt dat bij een bepaalde activiteit te weinig ouders kunnen meewerken, zal die activiteit niet doorgaan.

De ouderraad bestaat uit:

Lindy Schipper (Voorzitter)
Remy de Jong 
Lotty Vlaar 
Mascha Bos
Janneke Suurendonk
Naomi Mak
Sharon Schouten
Stephanie Bakker

 

Contact: piradoeners@gmail.com 

Ouderbijdrage 

Wilt u zelf ook een bijdrage leveren aan de leuke schooltijd van uw zoon(s) en/of dochter(s)? Dat kan door middel van de vrijwillige ouderbijdrage! De bijdrage is € 22,50 per kind, per schooljaar. Van deze bijdrage organiseert de Ouderraad onder andere het sinterklaasfeest (waaronder het schoen cadeau, surprisegeld en cadeautjes voor de onderbouw), het kerstfeest, Pasen en het eindfeest van groep 8, maar ook andere festiviteiten rondom school. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een kleine traktatie met Sint-Maarten, Koningsdag en Anglia diploma-uitreiking. Ondanks dat het een vrijwillige bijdrage is, zult u begrijpen dat alle festiviteiten alleen doorgang kunnen krijgen als de Ouderraad over voldoende financiële middelen beschikt.  

Schoolkassa 

Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u een betalingsverzoek via Parro en/of via mail. De betaling kunt u dan direct via de betalingslink voldoen. Mocht u het prettiger vinden om de betaling per bank over te maken, dan kan dat uiteraard ook: rekeningnummer: NL81 RABO 0300 7173 18 t.n.v. Ouderraad ‘de Piradoeners’, onder vermelding van de naam van uw kind(eren). Mocht u moeite hebben met het in 1 keer betalen van de ouderbijdrage, maar wel graag uw bijdrage willen leveren, dan kunt u contact met ons opnemen om samen tot een gepaste oplossing te komen.