De medezeggenschapsraad van de Piramide: de MR 

Meepraten over het beleid op school is in Nederland voor de ouders gewoon. Zij hebben daar het recht toe en dat is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs en vindt gestalte in de Medezeggenschapsraad. In het basisonderwijs hebben ouders en onderwijzend personeel in gelijke aantallen zitting in de MR. De wet geeft de MR adviserende- en instemmingbevoegdheden. De taken en bevoegdheden liggen vast in bovengenoemde wet. Op de Piramide bestaat de MR momenteel uit twee ouders en twee teamleden. De directeur is meestal adviserend bij de vergaderingen aanwezig.

De oudergeleding bestaat uit: 

Llhande Soto-Peña

Vacant

De personeelsgeleding bestaat uit:

Martine Huisman

Tanja van Velzen

Om efficiënt met de Bestuurscommissie Stichting Openbaar Onderwijs “Present” te overleggen, hebben de openbare scholen een Gezamenlijke Medezeggenschapsraad opgericht (GMR). De GMR houdt zich voornamelijk bezig met bovenschoolse zaken.

Contact: mr.piramide@openbaaronderwijspresent.nl

Notulen MR

Pictogram

MR-Notulen 10-06-2021 89.11 KB 3 downloads

...
Pictogram

MR-Notulen 20-05-2021 113.17 KB 2 downloads

...
Pictogram

MR-Notulen 23-03-2021 58.89 KB 1 downloads

...
Pictogram

MR-Notulen 04-02-2021 41.04 KB 2 downloads

...
Pictogram

MR-Notulen 24-11-2020 52.90 KB 2 downloads

...
Pictogram

MR-Notulen 14-04-2020 138.07 KB 15 downloads

...