De medezeggenschapsraad van de Piramide: de MR 

Meepraten over het beleid op school is in Nederland voor de ouders gewoon. Zij hebben daar het recht toe en dat is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs en vindt gestalte in de Medezeggenschapsraad. In het basisonderwijs hebben ouders en onderwijzend personeel in gelijke aantallen zitting in de MR. De wet geeft de MR adviserende- en instemmingbevoegdheden. De taken en bevoegdheden liggen vast in bovengenoemde wet. Op de Piramide bestaat de MR momenteel uit twee ouders en twee teamleden. De directeur is meestal adviserend bij de vergaderingen aanwezig.

De oudergeleding bestaat uit: 

Linda Roeper

Jaap Bakker

De personeelsgeleding bestaat uit:

Martine Huisman

Paula Sinkeldam

Om efficiënt met de Bestuurscommissie Stichting Openbaar Onderwijs “Present” te overleggen, hebben de openbare scholen een Gezamenlijke Medezeggenschapsraad opgericht (GMR). De GMR houdt zich voornamelijk bezig met bovenschoolse zaken.

Contact: mr.piramide@openbaaronderwijspresent.nl

Notulen MR

Pictogram

MR notulen 31-01-2024 164.18 KB 0 downloads

...
Pictogram

MR notulen 23-11-2023 120.91 KB 3 downloads

...
Pictogram

MR notulen 25 mei 2023 119.59 KB 9 downloads

...
Pictogram

MR notulen 6 april 2023 122.60 KB 2 downloads

...
Pictogram

Notulen 1 februari 2023 189.07 KB 2 downloads

...
Pictogram

MR notulen 17 november 2022 120.12 KB 2 downloads

...
Pictogram

MR notulen juni 2022 144.00 KB 5 downloads

...
Pictogram

Notulen MR vergadering 20-04-2022 142.11 KB 4 downloads

...
Pictogram

Notulen MR vergadering 03-02-2022 200.24 KB 2 downloads

...